Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių tarybos pirmininkas - Gertis Liutkevičius.

Nariai: Austėja Abromaitytė, Greta Januškevičiūtė, Austėja Urbanavičiūtė, Gabija Čekavičiūtė, Emilija Ragaišytė, Ugnė Šaduikytė, Erikas Banys, Roberta Arcišauskaitė, Gabija Dovidavičiūtė, Jaunius Kantautas, Dominykas Šachraj, Ingrida Vaitkutė.

ATNAUJINAMA MOKINIŲ TARYBA 
2020-2021 m.m.

Mokinių tarybos formavimas  vyksta šiais etapais:

1 etapas  -  diskusijos klasėse ir kandidatų į MT delegavimas (1-3 nariai) ( 09 mėn.).

2 etapas     -   8, 1G-4G klasių deleguojami atstovai iki rugsėjo 30 d. pildo anketas ir jas pristato į MT.

3 etapas   -   naujai formuojamos MT narių ir kandidatų į MT pirmininko pareigas prisistatymai Mokinių tarybos facebook paskyroje(10.07).

4 etapas  - mokinių savivaldos forumas ir MT pirmininko rinkimai ( 10-14 ).

MT pirmininkas renkamas išorinių rinkimų būdu ( renka 6-4G klasių mokiniai Mokinių savivaldos forumo metu).

5 etapas - MT pristatymas bendruomenei ir MT pirmininko inauguracija gimnazijos gimtadienio metu (10-23).

 

MOKINIŲ TARYBOS GARBĖS KODEKSAS

 

Mokinių tarybos nariu gali būti mokinys:

kuris yra pažangus, pavyzdingas, atsakingas, sąžiningas,tolerantiškas, draugiškas, gerbiantis gimnaziją ir jos atributiką; daro teigiamą poveikį mokiniams savo elgesiu, nuostatomis, jaučia atsakomybę už visus gimnazijos mokinius, geba palaikyti gerus santykius su mokytojais, mokiniais, vadovais; pasirengęs suprasti, padėti mokiniams, tinkamai reaguoti susidūrus su netikėtais mokinių poelgiais,turi organizacinių gebėjimų.
Pritarta 2012m. vasario 28d. Mokinių tarybos protokoliniu nutarimu Nr. 3 KĖDAINIŲ R.JOSVAINIŲ GIMNAZIJOS

 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kėdainių r. Josvainių gimnazijos mokinių taryba (toliau – MT) – aukščiausia gimnazijos mokinių savivaldos institucija.

2. MT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, gimnazijos nuostatais ir šiais Nuostatais.

3. MT buveinė yra Ariogalos 19,Josvainiai,  Kėdainių r. Josvainių gimnazija,  10 kabinetas.

II. VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. MT pagrindinis veiklos tikslas – spręsti aktualias gimnazijos mokinių problemas ir atstovauti mokinių interesams.

5. MT veiklos uždaviniai:

5.1. svarstyti aktualius mokiniams klausimus bei problemas;

5.2. teikti pasiūlymus ar rekomendacijas gimnazijos administracijai;

5.3. teikti informaciją apie svarstomas problemas gimnazijos mokiniams;

5.4. atstovauti gimnazijai rajono Mokinių taryboje, Lietuvos Mokinių parlamente.

6. MT veiklos formos: posėdžiai, pasitarimai, diskusijos, renginiai, konkursai, akcijos, pilietinės iniciatyvos ir kt.

III. MOKINIŲ TARYBOS FORMAVIMAS

7. MT  formavimas  pagrįstas savanoriška iniciatyva ir atrankos kriterijais: nepriekaištinga reputacija ir gebėjimas bendradarbiauti, kandidato į MT narius anketa (patirtis, tikslai), klasės vadovo rekomendacija, praktinė užduotis, atskleidžianti organizacinius gebėjimus.

8. MT sudaro gimnazijos mokinių bendruomenės atstovai: MT pirmininkas ir po kelis 8-4G klasių narius.  

9. MT pirmininkas renkamas išorinių rinkimų būdu ( renka  5-4G klasių mokiniai Mokinių savivaldos forumo metu) ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui.

IV. VALDYMAS

10. MT narių teisės:

10.1. rinkti ir būti išrinktiems MT pirmininku;

10.2. gauti MT nario ženklelį (terminuotam laikotarpiui);

10.3. balsuoti dėl svarstomų klausimų;

10.4. žodžiu ir raštu teikti pasiūlymus;

10.5. gauti informaciją iš mokinių saviraiškos klubų, kuruojamų klasių apie planuojamą ir organizuojamą veiklą bei veiklos ataskaitas.

 11. MT narių pareigos:

 11.1. dalyvauti MT posėdžiuose;

 11.2. nagrinėti MT posėdžiuose svarstomus klausimus ir teikti pasiūlymus;

 11.3. laikytis MT priimtų nutarimų bei sprendimų;

 11.4. informuoti bendrojo ugdymo mokyklų mokinius apie MT veiklą;

 11.5. laikytis MT garbės kodekso.
 

 12. Aukščiausias MT valdymo organas yra tarybos posėdis.

 13. MT posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per 1 mėnesį MT pirmininko sprendimu.

 14. MT posėdį turi teisę sušaukti ir ne mažiau nei 50 proc. MT narių, apie tai pranešę MT  pirmininkui.

 15. MT posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų narių.

 16. Visi sprendimai priimami atviru balsavimu balsų dauguma.

 17. MT posėdžio funkcijos:

 17.1. tvirtinti, keisti ar papildyti MT nuostatus;

17.2. svarstyti MT narystės sustabdymą;

 17.3. tvirtinti MT veiklos programą;

 17.4. priimti sprendimus, įgyvendinančius MT veiklos tikslus ir uždavinius.

 18. MT pirmininko funkcijos:

 18.1. gimnazijos gimtadienio dieną prisiekia direktoriui, bendruomenei pristato MT narių sąstatą;

 18.2. inicijuoja MT veiklos plano, projektų rengimą;

 18.3. organizuoja MT veiklą;

 18.4. vykdo MT priimtus sprendimus;

 18.5. analizuoja MT veiklos rezultatus ir teikia metines veiklos ataskaitas;

 18.6. atstovauja rajono Mokinių taryboje, Lietuvos mokinių parlamente.

 19. Mokinių tarybos pirmininko/nario įgaliojimai nutrūksta, kai:

19.1. atsistatydina arba atstatydinamas už nedalyvavimą Mokinių tarybos veikloje, už
           nepažangų mokymąsi arba nepatenkinamą elgesį, MT garbės kodekso pažeidimus;

19.2. pasibaigia kadencijos laikas;

19.3. išvyksta  iš gimnazijos;

19.4. į nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą gali būti priimamas kitas atstovas.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Mokinių tarybos nuostatai yra skelbiami Josvainių gimnazijos internetinėje svetainėje.

21. MT posėdžių protokolai rašomi, kai svarstomi aktualūs klausimai ir priimami reikšmingi sprendimai.

22. MT nuostatų  originalas saugomas gimnazijos raštinėje.

23. Nuostatai priimti Josvainių gimnazijos 2016 m. rugsėjo 11d. MT posėdyje, patvirtinti gimnazijos direktoriaus.

Atnaujinta: 2021-06-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.