Viešieji pirkimai

PATVIRTINTA

Josvainių gimnazijos direktoriaus

2020 m. Birželio 22 d. įsakymu Nr. V1-66

 

KĖDAINIŲ R. JOSVAINIŲ GIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kėdainių r. Josvainių gimnazija (toliau – perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, kitais viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Taisyklės nustato perkančiosios organizacijos pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimo planavimo iki pirkimo sutarties įvykdymo ir atsakingus asmenis.

3. Planuodama, organizuodama ir atlikdama pirkimus, vykdydama pirkimų sutartis, perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, įstatymo įgyvendinamaisiais ir kitais teisės aktais bei  perkančiosios organizacijos priimtais teisės aktais.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Pirkimo iniciatorius – perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų.

Pirkimo organizatorius – – perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas darbuotojas, perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus (elektroninius pirkimus, pirkimus per CPO), kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija. Pirkimų organizatorius yra atsakingas už atliktų pirkimų žurnalo pildymą, už sutarčių registracijos žurnalo pildymą. Sutarčių registracijos žurnale (6 priedas) yra registruojamos tik raštiškos sutartys bei sutartys sudarytos per CPO, taip pat vykdant elektroninius pirkimus. Žodinės sutartys yra registruojamos atliktų pirkimų žurnale (7 priedas). Pirkimų organizatorius  pirkimų žurnale registruoja tik žodines sutartis, ir sutartis, kurių, vadovaujantis  viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis nereikia viešinti per CVP IS.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme, kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

 

II. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS

 

            6. Perkančioji organizacija parengia ir patvirtina planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus ir pagal nustatytus reikalavimus ir tvarką CVP IS paskelbia planuojamų atlikti pirkimų suvestinę vadovaujantis VPĮ 26 str. 1 d.

              7. Pirkimų iniciatoriai ateinantiems biudžetiniams metams numatomus pirkimus pradeda planuoti kiekvienų metų ketvirtą ketvirtį. Pirkimo iniciatoriai iki kiekvienų metų gruodžio 1 dienos raštu pateikia pirkimų organizatoriui pagal taisyklų 1 priede pateiktą formą parengtą informaciją apie ateinančiais biudžetiniais metais perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingas pirkti prekes, paslaugas, darbus ir numatomiems pirkimams  nurodytų prognuozuojamų išlaidų būtinumo pagrindimą (aprašymą), atsižvelgdami į atliktų rinkos tyrimų duomenis. Šis reikalavimas taikomas ir tuo atveju, kai per finansinius metus į planą numatoma įtraukti naują pirkimą. Išlaidų būtinumo pagrindimo (aprašymo), atsižvelgiant į atliktų rinkos tyrimų duomenis, pateikti nereikia, kai:

              7.1. atliekamas susidariusios ypatingos aplinkybės (avarija, stichinė nelaimė, epidemija ar kitoks nenugalimos jėgos poveikis);

              7.2. atliekamas pirkimas, kai numatoma pirkimo sutarties vertė be PVM yra mažesnė kaip 3000 Eurų;

              7.3.perkami, suvenyrai, dovanos, knygos;

              7.4. perkamos apgyvendinimo, maitinimo, mokymo ir švietimo paslaugos;

              7.5. pirkimą numatoma pirkti per CPO.

                8. Pirkimų organizatorius gavęs informaciją iš pirkimo iniciatorių sudaro pirkimų planą (2 priedas). Pirkimų planas turi būti patvirtintas įstaigos vadovo. Pagal sudarytą pirkimų planą parengiama pirkimų suvestinė.  Suvestinė turi būti paskelbta kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 15 d. Mažos vertės prekių, paslaugų ar darbų pirkimus į planą privaloma įtraukti nuo 2023 m. sausio 1 d.

      9.  Atsiradus poreikiui planas gali būti tikslinamas vieną kartą per mėnesį pagal pirkimų iniciatorių pateiktą informaciją (Taisyklių 1 priedas). Patikslinus pirkimų planą, suvestinė patikslinama vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu. Pirkimų plano ir paskelbtos suvestinės neprivaloma keisti, jeigu dėl perkančiosios organizacijos nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis ypač skubiai vykdyti pirkimų plane ir suvestinėje nenurodytą pirkimą arba, kai konkretaus pirkimo vykdymo metu keičiasi informacija, kuri nurodyta pirkimų plane ir suvestinėje. Tokiu atveju pirkimo iniciatorius šių taisyklių 3 priedo 16 punkte nurodo aplinkybes, dėl kurių pirkimas į planą ir suvestinę neįtrauktas arba pakeista pirkimų plane ir suvestinėje nurodyta informacija.

                   

III. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

10. Pirkimo iniciatorius dėl kiekvieno pirkimo parengia rašytinę užduotį pagal formą, pateiktą Taisyklių 3 priede ir, jei reikia, prie jos prideda dokumentus (priedus) (pvz. techninę specifikaciją, techninį projektą, veiklos sąrašą, resursų poreikio žiniaraštį, planus, brėžinius, projektus, pirkimo sutarties projektą ir kt.).

11. Rašytinė užduotis (su  nurodytais priedais, jei jie pridedami), suderinta su perkančiosios organizacijos  finansininku, pirkimų administratoriumi,  teikiama tvirtinti perkančiosios organizacijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Pirkimas gali būti pradedamas tik po to, kai perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo patvirtina pirkimo rašytinę užduotį.

12. Jei pirkimo iniciatorius nusprendžia skelbti techninės specifikacijos projektą, jį pateikia  Administratoriui, kuris paskelbia vadovaudamasis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu.

13. Dėl paskelbto techninės specifikacijos projekto gautas pastabas nagrinėja ir išvadas rengia pirkimo iniciatorius, vadovaudamasis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu. 

14. Techninę specifikaciją tvirtina perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

15. Perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta techninė specifikacija ir patvirtinta rašytinė užduotis (su nurodytais priedais, jei jie pridedami) pateikiama Viešųjų pirkimų administratoriui.

16. Pirkimo sąlygų projektą, kai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, pirkimo sąlygas reikia rengti, pagal perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens patvirtintą rašytinę užduotį, Pirkimo sąlygas rengia pirkimų organizatorius arba Komisija. Pirkimo sąlygos rengiamos kai pirkimo sutarties vertė yra didesnė kaip 3000 Eur be PVM ir pirkimas vykdomas neskelbiamos apklausos būdu raštu.

 

17. Kai pirkimą atlieka Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija),  pirkimų administratorius sukomplektuoja visus reikalingus pirkimo dokumentus ir teikia juos Komisijai. Pirkimo sąlygas tvirtina Komisija. Kai  Pirkimo sąlygas rengia pirkimo organizatorius, pirkimo sąlygas tvirtina vadovas.

 18. Kai pirkimą atlieka pirkimo organizatorius, jam dokumentus, nurodytus Taisyklių 12 punkte, pateikia pirkimo iniciatorius.

 

IV. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROSE DALYVAUJANTYS ASMENYS

19. Perkančiosios organizacijos pirkimų procedūras atlieka:

19.1. Komisija, sudaroma vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu. Jei yra poreikis komisija sudaroma kiekvinam konkrečiam pirkimui vykdyti.  Komisija pirkimo procedūras atlieka vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų vykdymą; Supaprastintus pirkimus vykdo Komisija arba pirkimų organizatorius.

19.2. Supaprastintus mažos vertės pirkimus vykdo komisija, kai pirkimo sutarties vertė didesnė kaip 35 000 eurų (be PVM);

19.3. Komisija dirba pagal įstaigos vadovo patvirtintą darbo reglamentą ir yra atskaitinga įstaigos vadovui.

19.4. Pirkimo organizatorius supaprastintus mažos vertės pirkimus vykdo kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 35 000 eurų (be PVM)

 

V. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ VYKDYMAS

20. Pirkimo sutarčių vykdymą koordinuoja (organizuoja perkančiosios organizacijos įsipareigojimų vykdymą, kontroliuoja pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo (jei reikalaujama), prekių pristatymo darbų atlikimo, paslaugų teikimo terminus, prekių, paslaugų ir darbų atitiktį sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, tiekėjo finansinių įsipareigojimų (baudos, netesybos) vykdymą) pirkimo iniciatorius (toliau – pirkimo sutarčių vykdymą koordinuojantis asmuo).

21. Jei pateiktoms prekėms, suteiktoms paslaugoms ar atliktiems darbams priimti turi būti sudaroma komisija, įsakymų projektai dėl prekių ar paslaugų ar darbų priėmimo komisijų sudarymo rengiami pirkimo sutarčių vykdymą koordinuojančio asmens iniciatyva.

22. Prireikus, perkančiosios organizacijos vadovas pirkimo sutarčių vykdymą koordinuojančiam asmeniui gali pavesti sutarties vykdymo laikotarpiu pateikti detalią informaciją apie sutarties vykdymą.

23. Sutarčių vykdymą koordinuojantis asmuo perkančiosios organizacijos vadovui privalo nedelsiant pranešti, jei:

23.1. per nustatytą terminą nepateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas (jei reikalaujama);

23.2. pažeidinėjami pirkimo sutarties sąlygose nustatyti pirkimo sutarties vykdymo terminai;

23.3. numatoma keisti arba papildomai pirkti darbus, prekes, paslaugas;

23.4. numatoma keisti pirkimo sutarties sąlygas;

23.5. kitą informaciją ir (ar) siūlymus, kurie sutarčių vykdymą koordinuojančio  asmens  nuomone yra reikalingi;

23.6. žodinė sutartis iki 3000 eurų be PVM.

 

 

VI. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI

 

24. Atlikdama mažos vertės pirkimus, perkančioji organizacijos vadovaujasi Mažos vertės pirkimų aprašu, taip pat Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais. Atliekant mažos vertės pirkimus, privalomai taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo I skyriaus, 31, 34 straipsnių, 58 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio, 86 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 91 straipsnio, VI ir VII skyrių ir kitų šiame Apraše nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnių ar jų dalių nuostatos. Mažos vertės pirkimai atliekami skelbiamos ir neskelbiamos apklausos būdais.

25. Neskelbiamos apklausos sąlygos:

25.1. neskelbiama apklausa atliekama  žodžiu (telefonu,tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama internete tiekėjų skelbiama informacija apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir kitaip);

25.2. neskelbiama apklausa raštu ( CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu, paštu, faksu ar kitomis priemonėmis);

25.3. Neskelbiamos apklausos būdu, kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Eur be PVM, perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną  tiekėją.

26. Mažos vertės pirkimų lengvatos:

26. 1. atliekant mažos vertės pirkimą neprivaloma tikrinti neįprastai mažos kainos (57 str.);

26. 2. tiekėjo pašalinimo pagrindai neprivaloma (46 str.);

26. 3. tiekėjo kvalifikacijos tikrinimas neprivaloma (47 str.);

26.4. neprivaloma pirkti iš CPO, jeigu atliekamas neskelbiamas mažos vertės pirkimas, o numatomo pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur be PVM;

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Visi su pirkimu susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

28. Asmenys, pažeidę pirkimus reglamentuojančių norminių teisės aktų ir Taisyklių nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

29.  Jei  mažos vertės pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu) tai pirkimų susirašinėjimų informacija yra saugoma elektroniniame pašte: mokykla@josvainiai.kedainiai.lm.lt

                                                                                                           

________________________

Atnaujinta: 2023-03-23