Savivalda

Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos:

1. Gimnazijos taryba - telkia gimnazijos mokinių, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti gimnazijai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams.

2. Mokytojų taryba - (gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai) - svarsto BUP įgyvendinimą, optimalių ugdymo sąlygų sudarymą, mokinių ugdymo(-si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.

3. Metodinė taryba - (metodinių grupių pirmininkai)- nustato metodinės veiklos prioritetus, organizuoja ir koordinuoja metodinių grupių veiklą.

4. Metodinės grupės (kalbų, tiksliųjų mokslų, gamtos, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų, menų ir fizinio ugdymo, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės) - vykdo dalykų ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios darbo patirties sklaidą.

5. Mokinių taryba (8-4G klasių susirinkimų deleguoti atstovai) - inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl ugdymo(si) organizavimo, socialinės veiklos, dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.

6. Tėvų (globėjų, rūpintojų) taryba (1-4G klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai). Rūpinasi mokinių saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimais, padeda kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymų gimnazijos tarybai ir direktoriui.

Atnaujinta: 2023-03-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35