Specialusis pedagogas-logopedas

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, regos, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, klausos (taip pat kochlearinių implantų naudotojams), įvairiapusių raidos sutrikimų, kurčneregystę, kompleksinių ir kitų negalių, mokymosi sutrikimų, elgesio ar/ir emocijų sutrikimų, kompleksinių sutrikimų bei mokiniams, kuriems dėl nepalankios (kultūrinės/kalbinės, pedagoginės, socialinės-ekonominės) aplinkos ar susidariusių aplinkybių apribojamos galimybės realizuoti savo gebėjimus įsisavinant Bendrojo ugdymo programas (turintiems sulėtėjusią raidą, sveikatos problemų, patiriantiems nepalankių aplinkos veiksnių įtaką, emocinę krizę, nerealizuojantiems ypatingų gabumų).

Specialiąja pedagoge - logopede gimnazijoje dirba

Jūratė Amalevičienė Specialioji pedagogė – logopedė

Teikiu specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems įvairių mokymosi, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, bei rūpinuosi šių mokinių ugdymo(si) veiksmingumu bei sėkme.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00–14.30

12.00–12.30

Antradienis

8.00–14.30

12.00–12.30

Trečiadienis

8.00–14.30

12.00–12.30

Ketvirtadienis

8.00–14.30

12.00–12.30

Penktadienis 8.00–14.30 12.00–12.30

Kontaktai

El. paštas telega55@gmail.com
El. paštas Rašyti

Specialusis pedagogas:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose;
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios švietimo pagalbos tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • rengia savo veiklos ataskaitą;
 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti individualizuotas ir pritaikytas programas;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • pagal galimybes taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
 • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
Atnaujinta: 2023-03-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.55 - 14.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35