Nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Neformalusis vaikų švietimas gimnazijoje įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr. ISAK- 2695.

II. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Neformaliojo vaikų švietimo tikslas yra per kompetencijų ugdymą formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

Neformaliojo vaikų švietimo uždaviniai:

 1. Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą.
 2. Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę.
 3. Lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje.
 4. Spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių, ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, socialinės adaptacijos problemų turinčių vaikų integravimas į visuomeninį gyvenimą.

III. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO KRITERIJAI

Skirstant neformaliojo švietimo valandas, atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

 • Mokinių poreikius ir polinkius.
 • Pedagogų sugebėjimą organizuoti popamokinę veiklą.
 • Bendrojo lavinimo mokyklų bendrųjų ugdymo planų reikalavimus.
 • Mokinių krepšeliui skirtas lėšas.
 • Gimnazijos ugdymo planus, skiriamų valandų skaičių.
 • Neformaliojo švietimo organizavimo gimnazijoje tradicijas ir tikslingumą, gimnazijos galimybes ( specialistai, patalpos, materialinė bazė).

 IV. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS

 1. II pusmetyje organizuojamas neformaliojo švietimo organizavimo tyrimas: išsiaiškinami mokinių poreikiai.
 2. II pusmetyje neformaliojo švietimo vadovai, atsižvelgdami į tyrimo rezultatus,  siūlo programas su trumpu veiklos aprašymu( anotacija), numato būrelių tikslus, uždavinius, priemones, valandų skaičių.
 3. Mokiniai  renkasi programas. Sudaromi preliminarūs mokinių, pageidaujančių dalyvauti neformaliojo ugdymo programoje, sąrašai.
 4. Į mokinių nuomonę, pasirinkimus dar kartą atkreipiamas dėmesys prasidedant  mokslo metams.
 5. Neformaliojo švietimo valandos gali būti skiriamosmokinių saviraiškai ir laisvalaikiui;
  5.1. kūno kultūrai ir sportui;
  5.2. meniniam ugdymui;
  5.3. sveikos gyvensenos propagavimui;
  5.4. etninei kultūrai ir pilietiniam ugdymui;
  5.5. socialiniams bei komunikaciniams gebėjimams ugdyti( savivalda, projektai);
  5.6. intelektualiniam ugdymui;
  5.7. meninei raiškai;
  5.8. kitai veiklai.
 6. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos ir programos tvirtinamos direktoriaus įsakymu.
 7. Neformaliojo švietimo veikla įrašoma į neformaliojo švietimo tvarkaraštį.
 8. Neformaliojo švietimo mokytojas veda užsiėmimų apskaitą el. dienyne.
 9. Iki rugsėjo 5 d. neformaliojo švietimo mokytojai patikslina būrelius pasirinkusių mokinių sąrašus.
 10. Neformaliojo švietimo užsiėmimai vyksta pasibaigus pamokoms.
 11. Neformaliojo švietimo grupėje minimalus mokinių skaičius – 10.
 12. Mokinių grupės sudėtis per mokslo metus gali kisti.

V. ATSISKAITYMAS UŽ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLĄ

Būrelių vadovai pasiekimus parodo organizuodami koncertus, viktorinas, dalyvaudami įvairiuose  renginiuose, šventėse, varžybose, konkursuose.

Už aktyvią veiklą, aukštus pasiekimus  mokiniai skatinami direktoriaus padėkomis, metų simbolio statulėlėmis.

  _______________________________________________

SUDERINTA
Josvainių gimnazijos
neformaliojo švietimo vadovų
pasitarimo 2009-09-08 d. protokoliniu nutarimu Nr.1

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.00 - 13.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35